اصلاح بدشکلی و بدرنگی دندانها با روش کامپوزیت ونیر - دکتر محمدرضا فرهنگی

اصلاح بدشکلی و بدرنگی دندانها با روش کامپوزیت ونیر

گاهی بدشکلی بدرنگی ویا ناردیفی دندانها در حدی است که میتوان با کامپوزیت ونیر آنها را اصلاح نموده و یک لبخند زیبا را برای بیمار خلق کرد . این روش معمولا در یک یا دوجلسه در مطب ومستقیما باهنر دست دندانپزشک انجام می پذیرد.

در این روش جزدرموارد خاص به تشخیص دندانپزشک نیازی به بیحسی وتراش دندانها نمیباشد. ازبزرگترین محاسن این روش سرعت درمان بیشتر و هزینه کمتر نسبت به روش پرسلن لمینیت می باشد که البته دارای معایبی هم هست از جمله رنگ پذیری و غیره .

 

کامپوزیت دندانکامپوزیت دندانکامپوزیت دندان