تعویض روکشهای قدیمی فلزی با روکشهای IPS - دکتر محمدرضا فرهنگی

تعویض روکشهای قدیمی فلزی با روکشهای IPS

روکش های فلزی که روی آنها با پرسلن پوشانده شده است در صورتیکه این فلز از جنس کروم – نیکل باشد معمولا پس از گذشت چند سال سبب تغییر رنگ لبه لثه و نیز تحلیل آن می شود که هرچه روکش و جنس فلز آن و تکنیک کار، نامرغوب تر باشد این اتفاق زودتر و شدیدتر خواهد افتاد. در این موارد روکشهای قدیمی نامرغوب درآورده شده و با روکشهای زیبایی مثل IPS و CADCAM که فاقد فلز هستند تعویض می شوند . در برخی موارد لازم است قبل از قالبگیری برای روکشهای جدید، نواحی آسیب دیده لثه در جراحی حذف شود. با این طرح درمان زیبایی حتی در نواحی روکش ها به بیمار بازگردانده می شود.