نمونه درمانهای اصلاح طرح لبخند با لمینت وروکشهای فول پرسلن IPS-Emax (دکتر محمدرضا فرهنگی) - دکتر محمدرضا فرهنگی

نمونه درمانهای اصلاح طرح لبخند با لمینت وروکشهای فول پرسلن IPS-Emax (دکتر محمدرضا فرهنگی)

لمینت و روکشهای IPS-Emax

لمینت وروکش IPS_Emax

لمینت و روکشهای IPS-Emax

لمینت و روکشهای IPS-Emax

لمینت و روکشهای IPS-Emax

لمینت و روکشهای IPS-Emax

لمینت و روکشهای IPS-Emax

لمینت و روکشهای IPS-Emax

لمینت و روکشهای IPS-Emax

لمینت و روکشهای IPS-Emax

لمینت و روکشهای IPS-Emax

لمینت و روکشهای IPS-Emax

لمینت و روکشهای IPS-Emax

لمینت و روکشهای IPS-Emax

لمینت و روکشهای IPS-Emax

لمینت و روکشهای IPS-Emax

لمینت و روکشهای IPS-Emax

لمینت و روکشهای IPS-Emax