نمونه درمانهای اصلاح طرح لبخند با روش کامپوزیت ونیر(دکتر محمدرضا فرهنگی) - دکتر محمدرضا فرهنگی

نمونه درمانهای اصلاح طرح لبخند با روش کامپوزیت ونیر(دکتر محمدرضا فرهنگی)

کامپوزیت ونیر

کامپوزیت ونیر

کامپوزیت ونیر

کامپوزیت ونیر

کامپوزیت ونیر و روکشهای فول پرسلن IPS-Emax

کامپوزیت ونیر

کامپوزیت ونیر

کامپوزیت دندان

کامپوزیت ونیر

کامپوزیت دندان

کامپوزیت ونیر

کامپوزیت دندان

کامپوزیت ونیر