ترمیمی | دکتر محمدرضا فرهنگی

ترمیمی

ترمیمی

ترمیم دندانهای پوسیده با مرغوب ترین کامپوزیت 3M در دندانهای خلفی و قدامی

بازسازی دندانهای به شدت تخریب شده با مواد رزینی همرنگ دندان و پست های Fiber