جراحی های زیبایی های تخصصی | دکتر محمدرضا فرهنگی

جراحی های زیبایی های تخصصی

جراحی های زیبایی های تخصصی

Alveoloplasty – Pocket eradication
Bone grafting – Gingivoplasty
Soft & hard tissue Crown Lenghting
bone expansion for implant – electrosurgery