زیبایی - دکتر محمدرضا فرهنگی

زیبایی

زیبایی

اصلاح بدشکلی، بد رنگی، نامنظمی دندانها با بهترین سیستم های Porcelain Laminate

Composite veneers

اصلاح طرح لبخند در انواع مشکلات: طرح لبخند معکوس، Gummy Smile یا بیرون بودن بیش از حد لثه در هنگام لبخند

سفید کردن دندانها با بهترین مواد bleaching – به دو روش (office و home)