پروتز - دکتر محمدرضا فرهنگی

پروتز

پروتز

مرغوب ترین روکش های زیبایی بدون فلز ( IPS با بیس سیلیکات و CAD-CAM با بیس زیر کونیا)

تعویض روکشهای قدیمی و نا مرغوب فلزی با روکش های زیبایی IPS و CADCAM

دست دندان مصنوعی با مرغوب ترین مواد آکریلی

دندان مصنوعی پارسیل با مرغوب ترین مواد اولیه